Planning Committee
Chair:
HAN Junfeng Beibu Gulf University
Executive chair
HUANG Hu Beibu Gulf University
Vice chairs:
LIAO Yongyan Beibu Gulf University
SHIN Paul City University of Hong Kong (Emeritus)
CHEN Chang-Po Research Center for Biodiversity, Academia Sinica (Emeritus)
ZHANG Yingyi Guangxi Biodiversity Research and Conservation Association (BRC)
Secretaries:
KWAN Kit Yue, Billy Secretary-general
Beibu Gulf University
LIN Wuying Deputy secretary-general
Guangxi Biodiversity Research and Conservation Association (BRC)
Secretarial Support:
XIAO Xiaobo Guangxi Biodiversity Research and Conservation Association (BRC)
WU Haiping Beibu Gulf University
CHEN Mo Guangxi Academy of Sciences
ZHOU Haichao Shenzhen University
QIU Guanglong Guangxi Mangrove Research Center
Members:Alphabetically order by last names
CAI Lizhe Xiamen University
CHEN Ruifang Guangxi Academy of Science
CHEUNG Siu Gin City University of Hong Kong
HSIEH Hwey-Lian Research Center for Biodiversity, Academia Sinica (Emeritus)
HUANG Shiang-Lin Shantou University
HE Guangyao Beibu Gulf University
LAURIE Kevin Hong Kong Coast Watch
LI Yuhong Huqiao University
WANG Yujun Beibu Gulf University
XIE Xiaoyong South China Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences
XU Youhou Beibu Gulf University
YU Dahui Beibu Gulf University
ZHANG Hongke Hepu Dugong National Nature Reserve
ZHOU Haolang Guangxi Mangrove Research Center